1-стандарт

  • 1-тиркеме. КӨЭАУнун Уставы
  • 2-тиркеме. ИТФнын структурасы)
  • 3-тиркеме. КТжЭ кафедрасынын паспорту)
  • 4-тиркеме. Күбөлүктүн көчүрмөсү КӨЭАУ билим берүү мекемеси катары, 477-3310-У-е номери менен 13-декабрь 2004-жылы мамлекеттик каттоодон өткөн жана КӨЭАУ нун Уставы, өздүк балансы, мөөрү ж.б. реквизиттери бар. (4-тиркеме. Күбөлүктүн көчүрмөсү)
  • 5-тиркеме. Жумушчу топ түзүү буйругунун көчүрмөсү
  • 6-тиркеме. Лицензия документтеринин көчүрмөсү(графиканын
  • 7-тиркеме. Окуу жайга берилген сыйлыктар тууралуу маалыматтар
  • 8-тиркеме. Кабыл алуу, курстан курска көчүрүү буйругунун көчүрмөсү
  • 9-тиркеме. Окуу планынын көчүрмөсү.